logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 22:20:32

Ogłoszenie o koncesji

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: Koncesja - do kwoty 21 813 853,00 zł

Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem partnerstwa publiczno – prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym polegająca na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej tj. Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (zwanej dalej „Siecią”), jak również zapewnianiu dostępu hurtowego do tej sieci oraz jej poszczególnych elementów, w tym świadczeniu usług hurtowych na zasadach otwartego dostępu dla zainteresowanych operatorów sieci dostępowej, połączone z utrzymaniem i zarządzaniem siecią przez Partnera Prywatnego.

Partner prywatny, wykorzystując infrastrukturę Sieci udostępnioną przez Podmiot publiczny, w ramach realizacji przedsięwzięcia dokona przejęcia Sieci od Podmiotu publicznego w taki sposób by zapewnić ciągłość świadczonych z wykorzystaniem tej Sieci usług, będzie ją eksploatował i nadzorował oraz zobowiązuje się do zapewnienia operatorom sieci dostępowych efektywnego dostępu hurtowego przez okres obowiązywania umowy, nie krótszy niż 7 lat.

Opis przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego przedstawiony został w Opisie postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (stanowiącym dokument partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Operator Infrastruktury otrzyma pomoc publiczną uznaną za zgodną ze wspólnym rynkiem decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19 października 2012 r. nr SA.33092 (2012/N), która określa warunki udzielenia tej pomocy. Pomoc niezgodna z prawem podlega wstrzymaniu, a udzielona podlega zwrotowi. Podmiot publiczny w stosownym postępowaniu zabiega w Komisji Europejskiej o zmianę przedmiotowej decyzji. Istotne, z punktu widzenia przedmiotowego postępowania, zmiany dotyczą w szczególności umożliwienia pionowo zintegrowanym operatorom pełnienia funkcji Operatora Infrastruktury oraz zwiększenie oddziaływania Sieci ŚRSS poprzez klasyfikowanie obszarów, w których mogą być świadczone usługi z dokładnością do poszczególnych nieruchomości (adresów), a nie jak do tej pory do poziomu miejscowości. Kierunki zmian przedmiotowej decyzji Komisji Europejskiej będą również przedmiotem planowanych negocjacji z wykonawcami.

Przedmiot partnerstwa zostanie ostatecznie i szczegółowo określony w wyniku przeprowadzonych negocjacji z wykonawcami. Podmiot publiczny poinformuje wykonawców biorących udział w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym o zmianach dotyczących informacji zawartych w opisie postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Niniejsze postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego (dalej zwanym również „Operatorem infrastruktury” lub „podmiotem zainteresowanym” lub „wykonawcą”) prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1834) oraz w związku z treścią art. 4 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastosowaniem ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920).

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Skan20180420_075626.pdf pobierz [309 kB]
2018-04-20 09:14:14
zobacz szczegóły Ogłoszenie o koncesji na usługi Skan20180319_122429.pdf pobierz [7853 kB]
2018-03-19 12:27:05
zobacz szczegóły Opis postepowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opis_postepowania_19.03.2018.docx pobierz [767 kB]
2018-03-19 12:27:57